ZAWIADOMIENIE     
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  01 marca 2018r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
3. Informacja na temat funkcjonowania GPO
4.Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 22.2018/.
4.2. w sprawie zmiany uchwały XXIX/208/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczącej przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta i Gminy Bogatynia.” /projekt nr 11.2018/
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 12.2018/
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości /projekt nr 13.2018/
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 15.2018/
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 17.2018/
4.7. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku / projekt nr 16.2018/
4.8. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Bogatyńskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni /projekt nr 18.2018/
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na reprezentowanie Gminy Bogatynia w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przez Zastępcę Burmistrza / projekt nr 19.2018/.
4.10. w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/525/98 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej –Straż Miejska /projekt nr 20.2018/.
4.11. w sprawie zmiany uchwały LX/504/17 z dnia 18 lipca 2017r. Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 21.2018/.
4.12. w sprawie nadania nazwy ulicy Piaskowej /projekt nr 9.2018/
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rafdy Misjskiej w Bogatyni

Krzysztof Peremicki