Uchwała Nr 3/18
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni w osobie Pana Tomasza Kuczaja.

§  2

Zadania Pełnomocnika określone są w załączniku do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Arleta Litwa