Uchwała Nr 4/18
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie ustalenia dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni

Na podstawie art. 180 § 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 5 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Bogatyni

uchwala, co następuje:

§ 1.

Komisja ustala dyżury związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza.

§ 2.

Komisja będzie dyżurowała w swojej siedzibie w następujących terminach:

. piątek 14 września 2018 r. w godz. od 13.00 do 15.00;
. sobota 15 września 2018 r w godz. od 12.00 do 14.00;
. poniedziałek 17 września 2018 r. w godz. od 14.00 do 24.00.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni

/-/ Arleta Litwa