ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  18 października 2018r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy /OSiR, BOK, Biblioteka/.
5.Podjęcie uchwał:
5.1.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /projekt nr 101.2018/
5.2.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 94.2018/,
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Krzysztof Peremicki