ZAWIADOMIENIE   
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  28 listopada 2018r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
Sesje są transmitowane z wykorzystaniem obrazu i dźwięku.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1 wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 14.2018/
2.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2028 /projekt nr 15.2018/
2.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok /projekt nr 11.2018/
2.4 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok /projekt nr 12.2018/
2.5 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr /13.2018/
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska