ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  28 stycznia 2019r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał:
2.1.  w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej /projekt nr 36.2019/
2.2.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady miejskiej w Bogatyni na 2019 rok /projekt nr
39.2019/
2.3.  w sprawie zmiany uchwały nr  LXXXVII/667/18 z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 60.2018/
2.4.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 37.2019/
2.5.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 38.2019/
2.6.  w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 1 w Bogatyni /projekt nr 40.2019/
2.7.  w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 2 w Bogatyni /projekt nr 41.2019/
2.8.  w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 3 w Bogatyni /projekt nr 42.2019/
2.9.  w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 4 w Bogatyni /projekt nr 43.2019/
2.10. w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 5 w Bogatyni /projekt nr 44.2019/
2.11. w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 6 w Bogatyni /projekt nr 45.2019/
2.12. w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 7 w Bogatyni /projekt nr 46.2019/
2.13. w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Nr 8 w Bogatyni /projekt nr 47.2019/
2.14. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Białopole /projekt 48.2019/
2.15. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bratków /projekt 49.2019/
2.16. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Działoszyn /projekt 50.2019/
2.17. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasna Góra /projekt 51.2019/
2.18. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kopaczów /projekt 52.2019/
2.19. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krzewina /projekt 53.2019/
2.20. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lutogniewice /projekt 54.2019/
2.21. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Opolno - Zdrój /projekt 55.2019/
2.22. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Posada /projekt 56.2019/
2.23. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Porajów /projekt 57.2019/
2.24. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sieniawka /projekt 58.2019/
2.25. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wyszków - Wolanów /projekt 59.2019/
3. Zamknięcie obrad.