ZARZĄDZENIE NR 19/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 19 lutego 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.) w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.
2. Zlecenie realizacji zadania wiąże się z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2019 roku, o godz. 15:00

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl.
2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl.
3) Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.