ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  26 marca 2019r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2018 roku
6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2018
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie  zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 70.2019/
7.2 w sprawie wyrażenia poparcia dla uruchomienia oddziałłu szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim /projekt nr 69.2019/
7.3 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej
i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” /projekt nr 67.2019/
7.4 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Bogatynia środków stanowiących fundusz sołecki /projekt nr 68.2019/
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska