W sprawie:
zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Data uchwały:
2019-04-15

Numer uchwały:
XI/74/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 roku