ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  12 czerwca 2019r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji., stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 /projekt nr 100.2019/
2.2.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta  i Gminy Bogatynia na rok 2019 / projekt nr 101.2019/
2.3.w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej /projekt nr 102.2019/
3.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Artur Oliasz