Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

                              o g ł a s z a      II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

 

na  sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanej,  objętej kw. nr  JG1Z/00015441/2 stanowiącej

własność Gminy Bogatynia, określonej poniżej: 

 

 

 

Lp

Położenie

oznaczenie

pow.

kw

cena

wadium

 

nieruchomości

geodezyjne

nier.

 

sprzedaży

 

   

dz

AM

obr

w m2

 

nieruchomości *

 

1

Bogatynia

4/2

10

0002

17418

JG1Z/00015441/2

 

1 755 000,00 zł

 
 

ul. Zgorzelecka

   

Bogatynia

 

 

 

180 000,00 zł

   

 

 

 

 

 

 

 

 

* wraz z podatkiem VAT wg stawki 23 %

 

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ww. nieruchomości  .

(płatne w pieniądzu 100% wylicytowanej ceny gruntu przed podpisaniem umowy notarialnej).

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem :

- 4.3 PU - tereny produkcyjno-usługowe.

Przez działkę przebiega wodociąg główny ( magistralny ).

Działka znajduje się w granicach terenu i obszaru górniczego Turoszów-Bogatynia I ;

Działka znajduje się w granicach udokumentowanych złóż węgla brunatnego.

 

Przez działkę przebiegają sieci i urządzenia podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej. Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do

ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu, obejmującej prawo do niezakłóconego przesyłu i używania oraz dostępie do urządzeń posadowionych   

w gruncie i na gruncie,  na rzecz ich dysponentów.

 

Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań . Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  23.12.2019 r.  o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy  w Bogatyni  - Sala konferencyjna I piętro.

 

Wadium, w pieniądzu, w wysokości określonej jak wyżej należy wpłacić do dnia   19.12.2019r.  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni –

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  Oddział w Bogatyni , ul. II Armii WP 1,  Nr rachunku  21 1020 2137 0000 9902 0118 2005. 

W tytule przelewu należy wpisać : „ wadium na przetarg nieruchomości działka nr 4/2 AM 10 obr. II Bogatynia”

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego

 rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału  w przetargu. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub poczty.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłaty z tytułu kupna, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

 

Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy bądź nie stawienia

się bez usprawiedliwienia,  w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej została powiadomiona przez organizatora przetargu.

 

Bliższych  informacji  na  temat  przetargu  udziela  Wydział Nieruchomości , Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych

Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ,  tel. 075 77 25 340.

 

Przyszły nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem prawnym  i technicznym nieruchomości i w przyszłości nie będzie

występował przeciwko Gminie Bogatynia  z żadnymi roszczeniami z tego tytułu.  Niniejszy zapis zostanie zawarty w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Pierwszy przetarg  ustny nieograniczony odbył się w dniu 02.07.20190r i zakończył się wynikiem negatywnym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.

 

Gmina Bogatynia może okazać granicę nieruchomości na koszt nabywcy nieruchomości

 

 Na nabywcy spoczywają koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości.