ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2019r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.
4.Podjęcie uchwał:
4.1.w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 151.2019/
4.2.w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogatynia za pomocą instrumentu płatniczego /projekt nr 152.2019/
4.3.w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2023 /projekt nr  149.2019/
4.3.1   powołanie Komisji Skrutacyjnej
4.3.2   przeprowadzenie głosowania tajnego
4.4. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2020-2023 /projekt nr  150.2019/
4.4.1.  powołanie Komisji Skrutacyjnej
4.4.2.  przeprowadzenie głosowania tajnego
5.Informacja bieżąca oraz sprawozdanie za 2018 rok nt. działalności i sytuacji ekonomicznej Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego sp. z o.o. w Bogatyni.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorora Bojakowska