Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

                                                                                                                                                                                           o g ł a s z a

 

                                                                                 I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Posadzie nr 32, 

 określonej niżej:

           

Lp

 

Położenie

nieruchomości

 

     oznaczenie

     geodezyjne

Pow. w m2

przeznacz.w planie zagospodarowania

przestrzennego

 

KW

       cena

  wywoławcza

nieruchomości

wadium

 

dz

AM

obr

 

działki

budynku

1

Posada 32

 

88

 

1

Obr. Posada

274

Całk.160

Użyt.46,30

 

Tereny zainwestowania wiejskiego - symbol  05 RM

JG1Z/00036360/3

 

35 000,00 zł

3 500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności do ww. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Posadzie nr 32

oznaczoną nr ewid. 88 AM 1 obr. Posada  o powierzchni 274 m2 .  Wartość budynku 30 400,00 zł. Wartość gruntu 4 600,00 zł.

 Płatność w pieniądzu 100% wylicytowanej ceny nieruchomości (budynek wraz z gruntem) przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego).

 Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o zwartym kształcie, nieco zbliżonym do równoległoboku. Działka w części zabudowanej znajduje się

 na poziomie przebiegającej obok drogi, w części niezabudowanej poniżej poziomu drogi – spadek terenu w kierunku wschodnim. Nieruchomość nieogrodzona,

brak utwardzeń, porośnięta dziko rosnącą trawą, chwastami, krzewami, samosiejkami drzew. Wyposażona jest w media: sieć wodociągowa, sieć energetyczna. 

Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 Budynek mieszkalny o całk. pow. 160 m2 w zabudowie wolnostojącej, niezamieszkały. Powierzchnia zabudowy 84 m2.  Powierzchnia użytkowa

 budynku mieszkalnego 46,30 m2 (wysokość pomieszczeń nie przekracza 2,20m2). Wybudowany w drugim ćwierćwieku XIX. Wykonany w technologii

łużyckiej. Jest typowym domem przysłupowym o konstrukcji drewnianej zrębowej i murowanej w poziomie parteru oraz ryglowej w poziomie piętra. 

 Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła, forma dachu,

kompozycja i wystrój  elewacji, forma, kształt i obramowania otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa. Ochronie podlega zachowany,

oryginalny układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju.

Stan techniczny  elementów budynku pogorszony – konstrukcja dachowa w średnim stanie, pokrycie dachowe w dobrym stanie, ściany konstrukcyjne

budynku wymagają remontu, częściowy brak okien, brak ogrzewania, szybko postępujący proces dekapitalizacji budynku. Stan techniczny pomieszczeń

mieszkalnych  – zły – stwierdzono liczne zawilgocenia i ubytki w tynku do kapitalnego remontu.    

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na tereny zainwestowania wiejskiego – symbol 05 RM.

 Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i   Gminy w Bogatyni  na Sali konferencyjnej przy ul. Daszyńskiego 1 ( I piętro).

 Wadium,  w   pieniądzu,  w wysokości określonej   jak wyżej należy wpłacić do dnia 25.11.2019 r. 

na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A.   Oddział  w  Bogatyni,  ul. II Armii WP 1,   Nr rachunku  21 1020 2137 0000 9902 0118 2005.

W tytule przelewu należy wpisać:  „wadium na przetarg nieruchomości Posada nr 32  działka nr 88
AM 1 obr. Posada”.

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne

 dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału  w przetargu. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po

 zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości

od zawarcia umowy bądź nie stawienia się bez usprawiedliwienia, w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej została powiadomiona przez organizatora przetargu.

 Bliższych  informacji  na  temat  przetargu  udziela  Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych Tel. 075 77 25 341.

 

 Przyszły nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i w przyszłości nie będzie występował

 przeciwko Gminie Bogatynia  z żadnymi roszczeniami z tego tytułu. Niniejszy zapis zostanie zawarty w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 Gmina Bogatynia może okaać granice nieruchomości na koszt nabywcy nieruchomości.  Na nabywcy spoczywają koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

 

 

 

                       

 

                                                                                                                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia      

                                                                                                                                                                                                                                  Wojciech Błasiak