ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.Sesja odbędzie się w dniu  20 listopada 2019 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 164.2019/
2.2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019 – 2028 /projekt nr 165.2019/
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska