ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.
4.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy /OSIR, BOK, BP/
5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bogatynia za rok szkolny 2018/2019
6.Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny za 2018 rok
7.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bogatyni z analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Bogatyni – VIII kadencja.
8.Podjęcie uchwał:
8.1.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok /projekt nr 153.2019/
8.2.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok /projekt nr 155.2019/
8.3.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 159.2019/
8.4.w sprawie wyrażenia zgody na najem stanowiska garażowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 160.2019/
8.5.w sprawie wyrażenia zgody na najem stanowiska garażowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 161.2019/
8.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 163.2019/
8.7.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni /projekt nr 162.2019/
8.8.w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  we Wrocławiu /projekt nr 166.2019/         
9.Sprawy różne, wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska