ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10.00        w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji
2. Podjęcie uchwał:
2.1. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 169.2019/
2.1.1. przedstawienie projektu uchwały
2.1.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bogatynia przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok
2.1.3. przedstawienie opinii komisji stałych
2.1.4. głosowanie projektu uchwały
2.2. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok /projekt nr 168.2019/
2.2.1. przedstawienie projektu uchwały
2.2.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia projekcie budżetu gminy i miasta Bogatynia na rok 2020        
2.2.3. przedstawienie opinii komisji stałych
2.2.4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
2.2.5. głosowanie projektu uchwały
3. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Ryszard Morawski