ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1. w sprawie wyboru Przewodniczącego/j Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 194.2020/
3.1.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego/j Rady Miejskiej w Bogatyni
3.1.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej
3.1.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów
3.1.4. przeprowadzenie głosowania tajnego
3.1.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
3.1.6. przejęcie przez Przewodniczącego/ą Rady Miejskiej w Bogatyni prowadzenia sesji od Wiceprzewodniczącego najstarszego wiekiem
3.2. w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/109/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt 195.2020/
3.3. w  sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej /projekt 196.2020/
3.4. w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/174/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Sportu, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt 198.2020/
3.5. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bogatynia /projekt nr 199.2020/
3.6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2020 rok /projekt nr 200.2020/
3.7. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu /projekt 197.2020/
3.8. w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 182.2019/
3.9. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /projekt nr 183.2019/
3.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy użyczenia lokalu użytkowego /projekt nr 189.2019/
3.11. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/81/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego /projekt nr 191.2019/
3.12. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku /projekt nr 193.2020/
3.13. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Stefana Roweckiego – Grota na Generała Stefana Grota-Roweckiego w Bogatyni /projekt nr 201.2020/
3.14. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/432/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Georgija Dymitrowa na Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bogatyni /projekt nr 202.2020/
3.15. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/169/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy /projekt nr 203.2020/
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Ryszard Morawski