Zarządzenie Nr 120/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszynie, wyznaczam panią Agnieszkę Drewniacką – nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniach od 10.08.2020 r. do 12.08.2020 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Działoszynie pani Irenie Michalik.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.