Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2019 /projekt nr 286.2020/
3.2. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych /projekt nr 292.2020/
3.3. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bogatynia do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej /projekt nr 293.2020/
3.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 294.2020/
3.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 295.2020/
3.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 296.2020/
3.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 297.2020/
3.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 298.2020/
3.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu /projekt nr 299.2020/
3.10. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 300.2020/
3.11. w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 301.2020/
3.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu garażu /projekt nr 302.2020/
3.13. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu garażu /projekt nr 303.2020/
3.14. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/448/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację na Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatyni /projekt nr 304.2020/
3.15. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/449/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację na Danuty Siedzikówny-Inki w Bogatyni /projekt nr 305.2020/
3.16. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/430/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Ludwika Waryńskiego na Aleję Żytawską w Bogatyni /projekt nr 306.2020/
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Artur Oliasz