ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 2 listopada 2020 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2020 roku.
5.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 318.2020/
6.2  w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni powołanej uchwałą nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 321.2020/
6.3 w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/183/20 z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/214/20 z dnia 7 maja 2020 r. /projekt nr 322.2020/
6.4 w sprawie przyjęcia Regulaminu do programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta i gminy Bogatynia pod nazwą „Bogatyński program przydomowej retencji wód opadowych” /projekt nr 326.2020/
6.5 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2027” /projekt nr 327.2020/
6.6 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/200/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z zasobu mienia komunalnego. /projekt nr 328.2020/
7.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia.
8.Sprawy różne, wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Oliasz