Zarządzenie nr 166.2020

 

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 

z dnia 10.11.2020r.

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach trybu przetarg nieograniczony.

 

      Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) oraz §5 ust 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

 

§1

W celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Zygmuntowskiej 1 w Bogatyni, dz. nr 36/4 AM17, Obr. II Bogatynia”, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1)      Piotr Sudnik                                  - Przewodniczący

2)      Michał Andrzejewski                     - Z-ca Przewodniczącego

3)      Piotr Wysocki                                - Sekretarz Komisji

4)      Rafał Ryż                                      - Członek Komisji

5)      Czesław Brożyna                           - Członek Komisji

 

§2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym zarządzeniem nr 185.2019 ze zm. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30.000 euro.

 

§3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

§4

 

1.   Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.   Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem rozstrzygnięcia postępowania.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.