ZARZĄDZENIE Nr 11/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bogatynia

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia, stanowiące załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.