ZARZĄDZENIE Nr 23/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz
§ 10 pkt 1 Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 94.536,00 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 94.536,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy  458.695,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota  258.695,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 200.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 364.159,00 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota  164.159,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 200.000,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2021 rok
- po stronie dochodów budżetowych                             175.348.971,15 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             178.735.036,78 zł
- deficyt budżetu                                                                3.386.065,63 zł
- przychody budżetu                                                          9.122.906,87 zł
- rozchody budżetu                                                            5.736.841,24 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.