Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne opłata za zmniejszoną retencję dotyczy nieruchomości spełniających łącznie następujące warunki:
1)  powierzchnia nieruchomości wynosi powyżej 3500 m2;
2) na nieruchomości zostały wykonane obiekty budowlane trwale związane z gruntem lub wykonywane są na niej roboty budowlane, wyłączające więcej niż 70% powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej,
3) nieruchomość znajduje się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są ponosić następujące podmioty: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji (art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne).
 Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi w celu ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne zobowiązane są składać oświadczenia o treści zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu,  oświadczenie należy składać co kwartał, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym, że oświadczenie za IV kwartał 2021 r. należy złożyć w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

Komórka organizacyjna:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
ul. 1 go Maja 29, 59-920 Bogatynia,  pok. 6

Wysokość opłaty:
 Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze gminy ustala burmistrz, przekazując Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia, zwaną dalej Informacją,  podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia (art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne). Wyznaczenie opłaty następuje na podstawie oświadczeń, które podmiot zobowiązany jest składać burmistrzowi co kwartał (do 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego opłata dotyczy).
 Sposób obliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Zgodnie z art. 270 ust 7 ww. ustawy wysokość opłaty tej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.
 Wysokość jednostkowych stawek opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy od wyposażenia nieruchomości w urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych (podstawę do wyliczania opłat stanowi § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne). Jednostkowe stawki opłat wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
 Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty ma obowiązek wniesienia opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia , wskazany w Informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1325);
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310, ze zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2019r. poz. 2452);

Tryb odwoławczy:

Reklamacja
 Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Informacji. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania reklamacji podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne przekazywana jest nowa Informacja, zawierająca także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty, a niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega postępowaniu egzekucyjnemu.
 W przypadku uznania reklamacji, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej Informacji temu podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością wniesionej opłaty za usługi wodne na podstawie wcześniejszej Informacji, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej Informacji.
Decyzja
 Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia ww. opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zaniecha uiszczania opłaty, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia będzie zobowiązany określić wysokość opłaty w drodze decyzji (art. 272 ust 24 ustawy Prawo wodne). Od ww. decyzji podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Zaskarżenie ww. decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
Informacje dodatkowe:
 Wpływy z tytułu  opłaty za utraconą retencje stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Zgodnie z art. 300 ustawy Prawo wodne do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminie. Zgodnie z art. 301 ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.).