ZARZĄDZENIE Nr 33/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 26 lutego 2021 roku


w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ) oraz
§ 10 pkt 1 Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok zarządza się,co następuje:

§ 1


Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 10.024,00 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 10.024,00 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy  200.974,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota  200.974,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 190.950,00 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota  190.950,00 zł

§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2021 rok
- po stronie dochodów budżetowych                             175.358.995,15 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             179.866.596,78 zł
- deficyt budżetu                                                                4.507.601,63 zł
- przychody budżetu                                                        10.244.442,87 zł
- rozchody budżetu                                                            5.736.841,24 zł

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.