Zarządzenie Nr 50/2021
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 26 marca 2021
r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bogatynia.

Na podstawie § 12 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia
2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.1564) oraz § 9 ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396), zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Bogatynia oraz kierownicy jednostek posiadających osobowość prawną przekazują sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w wersji elektronicznej oraz w formie papierowej.
2. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazanymi w tych sprawozdaniach.
3. Sprawozdania w formie elektronicznej mogą być przekazane w formie dokumentu elektronicznego o rozszerzeniu PDF i pliku XLM na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia. Instytucje kultury i SP ZOZ  przekazują sprawozdania przy zastosowaniu obowiązujących formularzy sprawozdań zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa finansów pod adresem www.mf.gov.pl.
4. Podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie dokumentu składają własnoręcznie osoby upoważnione, w miejscu oznaczonym na formularzu. Wraz z podpisem umieszcza się pieczęć z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby podpisującej.
5. Jednostki organizacyjne mogą przekazywać sprawozdania jednostkowe wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy dokument o rozszerzeniu PDF zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Sprawozdania o których mowa w § 1 ust.1 o rozszerzeniu PDF i XLM przekazuje się do Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej.
7. W przypadku braku możliwości przekazania sprawozdań poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą sprawozdania przekazuje się na adres e-mail Wydziału
Finansowo - Budżetowego UMiG Bogatynia budzetowy@bogatynia.pl.
8. W przypadku braku możliwości przekazania sprawozdań w sposób wskazany w
ust. 6 i 7 sprawozdania przekazuje się w formie papierowej na dziennik podawczy Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia.

§ 3


Nadzór zad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od miesiąca marca 2021 roku.