ZARZĄDZENIE Nr 56/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) oraz § 10 ust 1 Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 769.558,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 769.558,00 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy  958.152,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 958.152,89 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 188.594,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota  188.594,89 zł

§ 3


Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2021 rok
- po stronie dochodów budżetowych                             176.942.304,69 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             181.519.353,74 zł
- deficyt budżetu                                                                4.577.049,05 zł
- przychody budżetu                                                        10.313.890,29 zł
- rozchody budżetu                                                            5.736.841,24 zł

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.