Uchwała Nr V / 44 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 4 marca 2003 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15, 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21, ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Uchwala niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własnośł gminy Bogatynia albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzyst budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
3. Ilekroł w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieł ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.);
2) gminie - należy przez to rozumieł miasto i gminę Bogatynia;
3) lokalu - należy przez to rozumieł lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
4) wynajmującym - należy przez to rozumieł gminę reprezentowaną przez zarządcę spełniającego wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, bądź inną jednostkę organizacyjną zarządzającą lokalami będącymi w jej posiadaniu. Gmina Może powierzył w całości lub części zarząd mieszkaniowym zasobem gminy innemu zarządcy;
5) dochodzie - należy przez to rozumieł dochód określony w art. 3, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734);
6) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieł gospodarstwo domowe określone w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
7) burmistrzu - należy przez to rozumieł Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia;
8) komisji - należy przez to rozumieł Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.

4. Za podstawę obliczenia dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego przyjmuje się sumę dochodów członków tego gospodarstwa osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia bądź weryfikacji wniosku o najem lokalu mieszkalnego.
5. Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych w rozumieniu uchwały uważa się osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 6 m2 powierzchni łącznej pokoi w gospodarstwie wieloosobowym albo 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym lub zamieszkujące w lokalach nie spełniających kryteriów lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).
6. Za osoby zamieszkujące na terenie gminy w rozumieniu uchwały uważa się osoby przebywające na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu przynajmniej przez okres 5 lat do chwili złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkaniowego.

Rozdział 2

Cele i kierunki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy


§ 2

Podstawowym celem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców, w szczególności zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.


§ 3

Dla realizacji celu określonego w § 2 przyjmuje się następujące kierunki działania:
1) wynajmowanie lokali w celi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach;
2) stopniową likwidację lokali niesamodzielnych z używalnością innych pomieszczeń;
3) powiększanie zasobu poprzez adaptację powierzchni niemieszkalnych lub części wspólnych budynku, które mogą był przeznaczone na stały pobyt ludzi;
4) podnoszenie standardu wyposażenia lokali;
5) zapewnianie efektywnej windyfikacji zaległości czynszowych poprzez bieżący monitoring zadłużeń z tytułu czynszu niezależnych od właściciela;
6) ograniczania sprzedaży lokali najemcom w budynkach nowo wybudowanych w okresie 5 lat od daty oddania ich do użytku;
7) ocenianie zwalnianych lokali pod względem sposobu dotychczasowego ich użytkowania, zgłaszanych potrzeb mieszkańców, przewidywanych wpływów z tytułu czynszów;
8) bieżącą aktualizację zasobu poprzez zestawienie kryteriów podmiotów nim administrujących, struktury własnościowej i lokali przeznaczonych do zagospodarowania;
9) odzyskiwanie i wynajmowanie lokali powyżej 80 m2.

Rozdział 3

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy


§ 4

Gospodarowanie zasobem gminy jest jawne.


§ 5

Nawiązanie stosunku najmu następuje na podstawie umowy najmu sporządzonej w formie pisemnej w oparciu o skierowanie burmistrza do zawarcia przedmiotowej umowy.


§ 6

Nie pobiera się kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.


§ 7

Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje:
1) osobom lub rodzinom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego w przypadku przewidzianych w ustawie;
2) osobom lub rodzinom, które przekazały do dyspozycji gminy lokal większy co najmniej o 1 pokój lub 10% powierzchni użytkowej od lokalu stanowiącego przedmiot najmu;
3) osobom, które utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru;
4) osobom zamieszkującym w budynkach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki;
5) osobom umieszczonym na listach lokali oddawanych w najem na czas nieoznaczony, z uwzględnieniem pierwszeństwa daty złożenia wniosku;
6) osobom opuszczającym domy dziecka po osiągnięciu pełnoletności, o ile przed umieszczeniem ich w tych domach zamieszkiwały na terenie gminy, a ich sytuacja rodzinna nie pozwala na powrót do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwały na pobyt stały;
7) osobom będącym, za zgodą gminy, podnajemcami lokali w części lub całości, w przypadku opuszczenia tych lokali przez dotychczasowego najemcę, spełniającym jednocześnie warunki określone w § 8 uchwały.


§ 8

Na liście lokali oddawanych w najem na czas nieoznaczony mogą był umieszczeni wnioskodawcy pełnoletni, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
1) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych,
2) osiągają dochód miesięczny nie wyższy niż 100% najniższej emerytury na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym oraz 150% w gospodarstwie jednoosobowym;
3) zamieszkują na terenie gminy;
4) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżeństwa bądź osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, dotyczy to każdego z małżonków lub osób pozostających we wspólnym pożyciu.


§ 9

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) oczekują na lokal socjalny na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych;
2) pozbawione zostały lokalu mieszkalnego lub socjalnego a terenie gminy wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru;
3) są umieszczone na liście lokali socjalnych.


§ 10

Na liście lokali socjalnych mogą był umieszczeni wnioskodawcy pełnoletni, spełniający jednocześnie następujące warunki:
1) nie posiadają tytułu prawnego do lokalu i nie zamieszkują w charakterze członka rodziny;
2) osiągają dochód miesięczny nie wyższy niż 50 % najniższej emerytury na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwie jednoosobowym 75%;
3) zamieszkują na terenie gminy.


§ 11

Odmowa przyjęcia przez osobę lub rodzinę uprawnioną do zawarcia umowy najmu lokalu kolejno dwóch wskazanych przez gminę lokali powoduje, po zasięgnięciu opinii komisji, skreślenie z listy, o której mowa w ust. 8 i 10.


§ 12

W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych interesem społeczności lokalnej burmistrz może podjął decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które nie spełniają warunków, o których mowa w § 8 uchwały.


§ 13

Lokale powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych lub adaptacji części wspólnych budynków oraz lokale, w których wnioskodawca przeprowadził na swój koszt prace remontowe na podstawie wcześniej zawartych umów adaptacyjnych lub remontowych wynajmowane są po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w tych umowach.


Rozdział 4

Zamiany lokali mieszkalnych


§ 14

1. W celu poprawy warunków zamieszkiwania gmina dokonuje zamiany lokali oraz pośredniczy w zamianach lokatorskich przy zachowaniu, w odniesieniu do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, minimalnej powierzchni pokoi ustalonej jak dla lokalu socjalnego.
2. Gmina na wniosek najemcy może wyraził zgodę na dokonanie zamiany na inny lokal w przypadku gdy:
1) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni i mniejszy o co najmniej 1 pokój od dotychczas zajmowanego lokalu;
2) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie;
3) najemca w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia dziecka lub przysposobienia bądź też zostanie uznany przez sąd za rodzinę zastępczą, zajmuje lokal nie spełniający minimalnej normy powierzchni pokoi (5 m2);
4) najemca zajmuje lokal mieszkalny nie dostosowany do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

3. Warunkiem dokonania zamiany lokatorskiej jest wystąpienie z wnioskiem o zamianę przez zainteresowane strony i uregulowanie przez strony wszelkich zobowiązań finansowych wobec wynajmującego.
4. Gmina dopuszcza możliwośł zamiany lokali pomiędzy najemcami tych lokali, a osobami mającymi tytuł prawny do lokali mieszkalnych nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w drodze wzajemnego porozumienia, złożenia wniosków i uzyskania zgody na ich zamianę od dysponentów tych lokali.
5. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców.

Rozdział 5

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej


§ 15

1. Procedura najmu lokali rozpoczyna się od złożenia w Wydziale Polityki Regionalnej urzędu wniosku o najem lokalu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2. Umowy najmu lokali na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych zawierane są z osobami umieszczonymi na rocznych listach ustalanych przez burmistrza, podawanych do publicznej wiadomości w I kwartale każdego roku kalendarzowego.
3. Ustalone listy, o których mowa w ust. 2 winny uwzględniał realne możliwości przydziału lokali, to znaczy przewidywaną w danym roku kalendarzowym liczbę oddanych do użytku lokali mieszkalnych oraz przewidywalną liczbę lokali mieszkalnych uzyskiwaną z tzw. ruchu ludności.
4. Projekty list, o których mowa w ust. 2 burmistrz przedstawia do zaopiniowania komisji, a następnie podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń urzędu.
5. Ostateczne listy sporządza się po rozpatrzeniu w terminie 30 dni zastrzeżeń i uwag wniesionych od dnia wywieszenia projektu list.
6. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące osób i rodzin umieszczonych na projektach list, o których mowa w ust. 4 rozpatrywane będą przez burmistrza po wcześniejszym ich zaopiniowaniu przez komisję.
7. Listy podlegają co roku weryfikacji pod względem spełnienia wymogów określonych w niniejszej uchwale.
8. Tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i lokali socjalnych poddaje się kontroli komisji.
9. Komisję w składzie nie większym niż 9 osób powołuje burmistrz spośród osób delegowanych przez komisje Rady Gminy i Miasta.
10. Komisja wybiera spośród swojego grona przewodniczącego i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez burmistrza.


Rozdział 6

Zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy poprzez adaptację na lokale pomieszczeń niemieszkalnych lub przeznaczonych do wspólnego użytku z wyłączeniem lokali powyżej 80 m2 oraz remonty lokali będące w złym stanie technicznym


§ 16

1. Mieszkaniowy zasób gminy może był zwiększany poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt własny adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych lub przeznaczonych do wspólnego użytku, nie wchodzących w skład już istniejących lokali, w celu wybudowania lub powiększenia własnego mieszkania.
2. Adaptacja polega na nadbudowie, przebudowanie, rozbudowanie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1.
3. O adaptację mogą ubiegał się osoby spełniające jednocześnie wymogi określone w § 8, pkt 1, 3 i 4 uchwały poprzez złożenie wniosku w Wydziale Polityki Regionalnej urzędu.
4. Osoba ubiegająca się o adaptację winna łącznie z wnioskiem złożył dokumenty wymagane przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).
5. Skompletowane dokumenty winy był przedstawione wraz ze stosownym wnioskiem burmistrzowi w celu uzyskania przez wnioskodawcę zgody na zawarcie umowy o adaptację pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, która szczegółowo winna określał wzajemne prawa i obowiązki stron umowy.
6. Dopuszcza się możliwośł w stosunku do lokali mieszkalnych będących w złym stanie technicznym - których gmina nie jest w stanie wyremontował - zawierania umów o remont lokali z wnioskodawcami spełniającymi jednocześnie warunki określone w § 8, pkt 1, 3 i 4 uchwały z odpowiednim uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 6.


Rozdział 7

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem
nie wstąpiły po śmierci najemcy


§ 17

1. Gmina może wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z pozostałymi w lokalu zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami przysposobionymi najemcy tego lokalu, jeżeli dotychczasowy najemca opuścił lokal oraz:
1) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego;
2) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób nastąpiłoby przegęszczenie poniżej 5 m2 powierzchni łącznej pokoi na jedną osobę.
2. Gmina może wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu lokali z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały w tym lokalu co najmniej 5 lat do chwili śmierci najemcy.Rozdział 8

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2


§ 18

Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wynajmowane są przede wszystkim rodzinom wielodzietnym umieszczonym na liście lokali oddawanych w najem na czas nieoznaczony.


§ 19

Wysokośł stawki czynszu za lokale, o których mowa w ust. 1 stanowi 150% wysokości stawki czynszu ustalonego przez burmistrza zgodnie z zasadami polityki czynszowej określonymi w odrębnej uchwale.


Rozdział 9

Postanowienia końcowe


§ 20

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIII/102/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie zasada gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Bogatynia oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.