ZARZĄDZENIE NR 67/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 13 kwietnia 2021 roku
 

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.
 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bogatynia (DUWD z 2011 r. Nr 26, poz. 322)., w związku z § 90 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania, zwaną dalej komisją konkursową, w następującym składzie:
1. Adam Ignatowicz – przedstawiciel Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia – Przewodniczący,
2. Mariola Danielewska – osoba desygnowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia – Wiceprzewodnicząca,
3. Izabela Mereżyńska – osoba desygnowana przez Burmistrza Miasta i gminy Bogatynia – członek,
4. Filip Barbachowski – przedstawiciel komisji Rady Miejskiej ds. Oświaty, Kultury i Sportu – członek,
5. Jakub Biniasz – przedstawiciel komisji Rady Miejskiej ds. Oświaty, Kultury i Sportu – członek.

 

§ 2
 

Przy opiniowaniu ofert komisja konkursowa uwzględnia kryteria określone w § 7 Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bogatynia (DUWD z 2011 r. Nr 26, poz. 322).
 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.