ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 20 z posiedzenia komisji w dniu 25.02.2021 r.
3. Petycja w sprawie referendum ludowego.
4. Pismo w sprawie konieczności stosowania przepisów proceduralnych w załatwianiu skarg powszechnych.
5. Analiza organizacyjno-finansowa placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.
6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
8. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada