ZARZĄDZENIE NR 99/ 2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 31 maja 2021 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w 2021 roku, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.)
w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713 z późń. zm. ), oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia  (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia  lub wsparcia wykonania zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wiąże się z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie.
3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2021 roku, o godzinie 15.00.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl.
2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl.
3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.