ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  7 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Informacja pełniącego obowiązki burmistrza w sprawie przyczyn wprowadzania przez zarząd PEC S.A. w Bogatyni ukrytej podwyżki cen poza procedurą zatwierdzania cen przez Urząd Regulacji Energetyki.
3. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą PEC S.A. w Bogatyni działań podjętych przez członków rady nadzorczej mających na celu przeciwdziałanie szkodliwej dla mieszkańców gminy podwyżki cen wprowadzanej przez Zarząd Spółki.
4. Informacja Zarządu Spółki PEC S.A. w Bogatyni:
4.1. z jakiego powodu podjęto działania w celu tak drastycznego zwiększenia opłat dla mieszkańców |Gminy Bogatynia,
4.2 czy organ właścicielski wyraził zgodę na takie działanie Zarządu Spółki,
4.3 dlaczego nie poinformowano Rady Miejskiej w Bogatyni o wprowadzaniu w życie przez Zarząd Spółki tak dotkliwych obciążeń dla mieszkańców.
5. Pytania i dyskusja.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Artur Oliasz