ZARZĄDZENIE Nr 116/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

        Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 910 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Porajowie, wyznaczam nauczycieli tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1)   01.07.2021 r. do 04.07.2021 r. -  Ewelina Skrabek

2)   05.07.2021 r. do 11.07.2021 r. -  Anna Rawiak-Bartosiewicz

3)   12.07.2021 r. do 18.07.2021 r. -  Ewelina Skrabek

4)   19.07.2021 r. do 25.07.2021 r. -  Anna Rawiak-Bartosiewicz

5)   26.07.2021 r. do 29.07.2021 r. -  Sylwia Syczyk

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 1 w Porajowie Pani Irenie Michalczyk.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.