ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w dniu 13.07.2021 r. o godz. 9:00


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5.Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2021 roku.
6.Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
7.Podjęcie uchwał:
7.1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2020  /projekt nr 438.2021/
7.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020” /projekt nr 441.2021/
7.3.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/538/98 Rady Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom /projekt nr 440.2021/
7.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/176/19 z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/240/20 z dnia 20 maja 2020 r. /projekt nr 418.2021/
7.5. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Sportu, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/174/19 z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/184/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. /projekt nr 419.2021/
7.6. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania zmienionej Uchwałą Nr XIX/109/19 z dnia 11 lipca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/182/20 z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/246/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. /projekt nr 420.2021/
7.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/108/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/198/20 z dnia 20 stycznia 2020r.  /projekt nr 421.2021/
7.8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. /projekt nr 442.2021/
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Kubica