Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Tel: 75 77 25  345
e-mail: paulina.michalska@bogatynia.pl


Opis procedury:

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów nowe obowiązki, polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.
UWAGA
Na podstawie ww. przepisów wójtowie/ burmistrzowie/ prezydenci miast dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach.
Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów/ burmistrzów/ prezydentów miast, stosownie do ich właściwości.

Procedura rozpoczyna się złożeniem wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (klauzula RODO, umowa dzierżawy) w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłanie pocztą na adres UMiG w Bogatyni.
Postępowanie kończy się odbiorem osobisty/lub za pośrednictwem poczty potwierdzonej umowy dzierżawy.

Wymagane dokumenty:
Wniosek - druk
Załącznik/i:
- oryginał/y umowy dzierżawy,
- oświadczenie stwierdzające, że stroną umowy nie jest osoba wymieniona w art. 28, ust. 4, pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli umowa dotyczy przywołanego przepisu prawnego.

Opłaty i nr konta: Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Termin wydania poświadczenia wynosi 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Forma załatwienia sprawy: Potwierdzenie, z pieczęcią Burmistrza na oryginale umowy dzierżawy.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 5), ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.
 
Miejsce odbioru dokumentów:  Osobiście w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, przy ul. 1 - go Maja 29 (parter, pokój nr 2 A) lub za pośrednictwem poczty.

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji:
1) Paulina Michalska – Referent ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 75 77 25 345, e-mail:  paulina.michalska@bogatynia.pl

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Tryb odwoławczy: Odwołanie nie przysługuje.
Uwaga:
Umowa dzierżawy powinna zawierać następujące elementy :
- datę zawarcia umowy;
- miejsce zawarcia umowy;
- oznaczenie stron umowy, tj.  wydzierżawiającego i dzierżawcę ich imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, datę wydania dowodu i przez kogo został wydany lub nr paszportu jego datę wydania i przez kogo został wydany, (uwaga w dniu zawarcia umowy zarówno paszport jak i dowód osobisty powinny być ważne);
- opis przedmiotu dzierżawy: nr działki, powierzchnia działki, położenie działki – (obręb), oznaczenie gminy, nr księgi wieczystej;
- okres zawarcia umowy;
- sposób korzystania przez dzierżawcę z gruntu (cel dzierżawy);
- określenie sposobu naliczania czynszu dzierżawnego.