ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2020 r.
3.1. Debata:
- wystąpienia mieszkańców
- indywidualne wystąpienia radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia wotum zaufania /projekt nr 446.2021/
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2020 r.
5.1.  omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,
5.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2020 r.
5.3.  przedstawienie opinii komisji problemowych
5.4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia
5.5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia
5.6.  dyskusja
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2020 rok /projekt nr 447.2021/
6.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok /projekt nr 448.2021/
7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Kubica