Zarządzenie Nr 143/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Na podstawie art. 9 g ust. 2, w związku z art. 91 d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Moniki Flak – nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1. Mariola Danielewska – przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

2. Bożena Browarczyk – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,

3. Marta Bodziony – członek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni,

4. Beata Toczek – członek, ekspert w zakresie pedagogiki; arteterapii; choreoterapii, profilaktyki wspomagania rodziny, terapii pedagogicznej z socjoterapią, wychowania przedszkolnego, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zarządzania oświatą, wychowania do życia w rodzinie, doradztwa zawodowego,

5. Jolanta Jaworska – członek, ekspert z zakresu pedagogiki; arteterapii; choreoterapii, nauczania początkowego, zarządzania oświatą, logopedii, terapii pedagogicznej, wychowania do życia w rodzinie,

§ 2

Komisja pracuje w terminach ustawowych, aż do czasu zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.