ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1.1 podjęcia współpracy z Województwem Dolnośląskim w zakresie rewitalizacji linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ /projekt nr 454.2021/
2.1.2 zmian budżetu gminy na 2021 rok /projekt nr 455.2021/
3. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Eugeniusz Kubica