Uchwała Nr XII / 94 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 1 grudnia 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z 1991r. z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, podjęte w Uchwale Nr 3/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.