Zarządzenie nr 165.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 

z dnia 10.09.2021r.

 

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu podstawowego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) oraz §5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

 

§1

 

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz w 21 jednostkach organizacyjnych gminy, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1)      Aleksandra Kołodyńska - Wojciechowska                          - Przewodniczący;

2)      Monika Niklas                                                                   - Z-ca Przewodniczącego;

3)      Piotr Wysocki                                                                   - Sekretarz Komisji;

4)      Monika Piekarska                                                             - Członek Komisji;

5)      Michał Andrzejewski                                                         - Członek Komisji.

 

§2

 

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym zarządzeniem nr 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 

§3

 

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

§4

 

1.   Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.   Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem rozstrzygnięcia postępowania.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.