Uchwała Nr XIII / 99 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Nabył odpłatnie, na rzecz Gminy Bogatynia od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., prawo własności nieruchomości położonej w Bogatyni przy ul. Głównej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym:
- 35/5 AM 3 obr. I o pow. 200 m2.


§ 2

Nieruchomośł ta służył będzie do realizacji zadań własnych Gminy. Przekazanie nastąpi w drodze umowy na warunkach i zasadach określonych przepisami prawa.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.