ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy    w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2021 roku.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z działalności oraz realizacji uchwał za I półrocze 2021 roku Rady Miejskiej w Bogatyni.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji /projekt nr 458.2021/
8.2. w sprawie: wprowadzenia zmiany wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, podjętego w drodze uchwały Nr LVI/380/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 7 kwietnia 2021 r. /projekt nr 459.2021/
8.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie zasad polityki czynszowej w Gminie Bogatynia /projekt nr 460.2021/
8.4. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bogatynia na lata 2021-2027” /projekt nr 461.2021/
8.5. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bogatynia /projekt nr 462.2021/
8.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego /projekt nr 463.2021/
8.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w sprawie podwyższonych opłat za centralne ogrzewanie w Sieniawce przy ul. Rolniczej /projekt nr 464.2021/
8.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na wysokość opłaty za miejsce pod grób murowany /projekt nr 465.2021/
8.9. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu /projekt nr 472.2021/
8.10. w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Bogatynia /projekt nr 473.2021/ 
8.11. w sprawie zmiany uchwały nr LX/393/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zgorzeleckiego w celu realizacji inwestycji na drodze powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia – Opolno Zdrój /projekt nr 474.2021/
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej