Uchwała Nr XIV/107/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Uzupełnia się skład osobowy Komisji Rewizyjnej o radnych:

  1. Henryk Komarnicki
  2. Zdzisław Solecki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.