Uchwała Nr XIV/109/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Gminy i Miasta.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Powołuje się radnego Henryka Komarnickiego w skład Komisji ds. Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  2. Powołuje się radnego Henryka Komarnickiego w skład Komisji ds. Informacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.