Uchwała Nr XIV/115/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z 1991 r. z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, podjęte w Uchwale Nr 4/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.