Uchwała Nr XV/118/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 23 marca 2004r.

w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych na rzecz dotychczasowych dzierżawców z gminnego zasobu mienia komunalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm. 1591) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

1. Wyraża się zgodę, na zbycie nieruchomości zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę, stanowiących mienie gminy Bogatynia, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zbycie, o którym mowa w § 1 ust. 1 następuje na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.