ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2021 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 24 z posiedzenia komisji w dniu 09.07.2021 r.
3.Rozpoczęcie kontroli wydatkowania publicznych środków w ramach dopłat czynszowych do Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z.o.o. w Bogatyni i Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.
4.Rozpoczęcie kontroli procesów windykacji należności w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.
5.Rozpoczęcie kontroli funkcjonowania obsługi prawnej świadczonej na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz budżetowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Bogatynia
6.Rozpoczęcie kontroli udziału Gminy Bogatynia w organizacji Zklaster, i innych organizacjach związanych z energię „zielonym ładem”, których Gmina Bogatynia jest członkiem lub sygnatariuszem porozumień.
7.Rozpoczęcie kontroli podjętych działań mających na celu usunięcie składowiska pod nazwą REVITA
8.Rozpoczęcie kontroli sposobu wyzbywania się majątku przez Gminę Bogatynia nieruchomości i ruchomości
9.Rozpoczęcie kontroli wydatkowania środków z Programów przez:
• Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni
• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni
• Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni
10.Rozpoczęcie kontroli działalności kulturalnej na terenie Gminy Bogatynia (kadra, koszty, cel – założenia, osiągnięcia). Podmioty kontrolowane – Bogatyński Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna wraz z filiami, organizacje pozarządowe korzystające ze środków publicznych
11.Rozpoczęcie kontroli wydatkowanych środków finansowych przez Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
12.Sprawy różne, wolne wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                
 Krystian Bajsarowicz