Uchwała Nr XV/119/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 23 marca 2004r.

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Energetycznych i Ekonomicznych z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Młodych Energetyków 24.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) w związku z § 1 ust.4 Ramowego Statutu Publicznego Technikum, stanowiącego załącznik nr 5a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a co następuje:

§ 1

Nadaje się Zespołowi Szkół Energetycznych i Ekonomicznych z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Młodych Energetyków 24 imię Stanisława Staszica.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2004 roku.