ZAWIADOMIENIE

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2021 roku o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji
ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 67 z dnia 24 listopada 2021 r.
3. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 rok /projekt nr 501.2021/.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia  /projekt nr 502.2021/.
5. Projekt strategii gminy Bogatynia na lata 2022-2027 – pierwsze czytanie.
6. Propozycje członków komisji do planu pracy komisji na 2022 rok.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Szatkowski