Uchwała Nr XVI/125/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. art. 14, ust. 3, 14 a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz art. 18, ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2002 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy i Miasta w Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się sieł prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których realizowany jest obowiązek przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat, obejmującą:

  1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z siedzibą w Porajowie, przy ul. Górniczej 1 c,
  2. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bogatyni, przy ul. 1 Maja 33,
  3. Publiczne Przedszkole Nr 4 z siedzibą w Bogatyni, przy ul. Chopina 12,
  4. Publiczne Przedszkole Nr 5 z siedzibą w Bogatyni, przy ul. Chopina 13,
  5. Publiczne Przedszkole Nr 6 z siedzibą w Bogatyni, przy ul. Wyczółkowskiego 32 a,
  6. Publiczne Przedszkole Nr 7 z siedzibą w Bogatyni, przy ul. Cichej 6,
  7. 2 oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej z siedzibą w Opolnie Zdroju, przy ul. Świerczewskiego 7 a,
  8. 1 oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej z siedzibą w Działoszynie, Działoszyn 33.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.